Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Občianske združenie PENIÉL


Občianske združenie PENIÉL,
Fraňa Kráľa 1112/7,
071 01 Michalovce
- bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 3.6. 2014

IČO: 42329205
DIČ: 2024108361
Bankové spojenie: VÚB - bežný účet - č.ú.: SK 18 0200 0000 0033 2728 6251
Ciele združenia

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanských a humanitných tradícii medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať, podporovať, materiálne zabezpečovať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských a mravných princípov, humanity, sociálnej pomoci odkázaným, kultúry a demokracie v spoločnosti, predovšetkým pri Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania na Slovensku v Michalovciach.

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL za rok 2020

Členovia a sympatizanti OZ PENIÉL a členovia ECAV v Michalovciach participovali rôznymi spôsobmi na nižšie uvedených akciách, ktoré boli zároveň OZ PENIÉL aj finančne podporené:

  • Mimoriadne bohoslužby v ECAV kostole v Michalovciach dňa 1.2.2020
  • Svetový deň modlitieb 2020 za krajinu Zimbabwe dňa 7. marca 2020
  • Denný letný tábor „Nehemiáš a hradby Jeruzalema“ od 17.8.-21.8.2020.
  • Sprístupnenie nedeľných bohoslužieb na internetovej stránke ecavmichalovce.eu.

Vzhľadom k zložitej pandemickej situácii sa nepodarilo uskutočniť všetky akcie plánované a diskutované akcie na VZ 2019. Pre uzatvorenie kostolov sa neorganizoval zborový deň, vystúpenia spevokolov a ich prehliadky v rámci ŠZS ako aj mesta a okresu Michalovce, zhoršila sa aj personálna situácia v spevokole PENIÉL.

Ďalším problémom bol obmedzený kontakt na aktivity zamerané v oblasti starostlivosti o starších bratov a sestry, bezvládnych, opustených a pomoc očakávajúcich a vyžadujúcich seniorov v domovoch sociálnej starostlivosti, kde sa prakticky nedalo navštíviť našich seniorov.

Za činnosť a aktivitu jednotlivých bratov a sestier pri organizovaní vyššie uvedených ale aj neuvedených akcií vyslovil Ing. Dolný menom OZ poďakovanie, tiež všetkým platiteľom dane z príjmu, ktorí za zdaniteľné obdobie roka 2020 prispeli 2 - % na činnosť OZ PENIÉL, mestu Michalovce za finančnú podporu 500 € pri organizovaní denného letného tábora pre detí a VSE a.s., Košice, ktorá poukázala podiel zaplatenej dane nášmu OZ.

V závere uviedol, že Občianske združenie PENIÉL bude aj v nastávajúcom období napomáhať, podporovať a materiálne zabezpečovať všetky aktivity, predovšetkým pri ECAV v Michalovciach.


Stav hospodárenia OZ PENIÉL k 31.12.2020
Celkové príjmy združenia za vyššie uvedené obdobie boli vo výške: 15 843,69 €
Celkové výdavky združenia za vyššie uvedené obdobie boli vo výške: 6 429,56 €
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2020:
Bežný účet vedený vo VÚB Michalovce: 13 788,41 €
Pokladňa OZ: 768,32 €


Správa revíznej komisie

Stav hospodárenia prešiel kontrolou revíznej komisie dňa 18.08.2021 v zložení: Oľga Magurová a Marek Juhos v súlade so stanovami OZ PENIÉL Michalovce.
Revidované obdobie: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Závery revíznej komisie:

  1. Kontrola revíznej komisie preukázala úplnosť a pravdivosť údajov vedených v účtovníctve OZ PENIÉL Michalovce a taktiež správnosť a úplnosť vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve SR a vykonávacími predpismi Ministerstva financií SR. Všetky zápisy v peňažnom denníku sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.
  2. Nakoľko OZ PENIÉL ako prijímateľ 2% podielu zo zaplatenej dane a z príjmov a súhrn týchto podielov bol väčší ako 3.319,39 eur, musí OZ PENIÉL zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom Vestníku.

Plán činnosti na rok 2021
Plán činnosti pri stále prebiehajúcej pandémii Covid 19 a predpokladu zhoršovania situácie v roku 2021 bude značne obmedzený.

  • OZ PENIÉL bude aj v nastávajúcom období napomáhať, podporovať a materiálne zabezpečovať všetky aktivity, predovšetkým pri ECAV v Michalovciach v rámci cirkevných sviatkov a udalostí,
  • aktivizovať doplnenie spevokolu vo všetkých hlasoch z radov mladších členov zboru,
  • vyčerpať finančné prostriedky z 2 % dani právnických a fyzických osôb v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ing. Ján Dolný, predseda OZ PENIÉL
Michalovce, 26. august 2021


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.