Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Vrabec


Dr. Martin Luther

„Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca.“
Evanjelium podľa Matúša 10, 29

Náš rozum tak usudzuje, že keby nás Boh miloval, bdel by nad nami, prekazil by každé nešťastie a nedal by nám trpieť.

Ale pretože raz tu, raz tam sa proti nám vzmáha protivenstvo, usudzuje z toho, že buď Boh na mňa zabudol, alebo mi je nepriateľom a nechce ma. Ináč by mi pomohol a nenechal ma tak plačlivo ležať a namáhať sa. Proti týmto prirodzeným myšlienkam sa vyzbrojme slovom Božím a usudzujme nie podľa svojho zdania, ale podľa Slova. Lebo keď usudzujeme bez slova Božieho, je náš úsudok falošný a zvedie nás.

Čo teda hovorí Slovo? Najprv, že ani jeden vlas nespadne z našej hlavy bez vôle Božej. Kto usudzuje podľa tohto slova nášho drahého Krista Pána, ten musí povedať: Ak to nie je Božia vôľa, nech si je diabol a svet mocný, ako chce, nič nezmôžu urobiť proti kresťanovi.

Tak to podáva Kristus Pán v podobenstve o vrabcoch, ktorí sú neužitoční vtáci a viac škody narobia ako osohu. A predsa Kristus hovorí: “Ani jeden z nich nespadne na zem bez vôle vášho Otca.“ Či však kresťan nemusí z toho pochopiť, ako i sám Kristus hovorí, že Bohu záleží viac na jednom človeku než na mnohých vrabcoch? Boh na nás dáva pozor, chráni nás a nedá diablovi ani svetu toľko moci, aby nám mohli čokoľvek urobiť.

A keby nám niečo urobili, tak Boh o tom isto vie a musí to najprv povoliť, ináč by to nesmeli spraviť.

To jedno si zapamätaj, aby si si nemyslel, že keď sa ti zle vedie, že Boh na teba zabudol.


Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.